• பதவி உயர்வு காலம்: வரையறுக்கப்பட்ட நேரம் இல்லை
  • பதவி உயர்வுகள்: 30% கமிஷன் மற்றும் 1710 USDT வரை