• Сурталчилгааны хугацаа: Хязгаарлагдмал хугацаа байхгүй
  • Урамшуулал: 30% хүртэл комисс, 1710 USDT