ByBit Şahamça maksatnamasy - Bybit Turkmenistan - Bybit Türkmenistan

Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň
Şahamça marketing, şahsyýetler we kärhanalar üçin kompaniýalar tarapyndan hödürlenýän önümleri ýa-da hyzmatlary mahabatlandyryp, onlaýn pul gazanmagyň has meşhur usulyna öwrüldi. Öňdebaryjy cryptocurrency alyş-çalşygy bolan “Bybit” öz şahamçasy programmasyny hödürleýär, ulanyjylara täze söwdagärleri öz platformalaryna ýüz tutup komissiýa gazanmaga mümkinçilik berýär. Bu gollanmada, “Bybit” şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmalydygy we şahamça marketinginiň üsti bilen girdeji gazanyp boljakdygy barada giňişleýin ädim öwrederis.


“Bybit” şärigi programmasy näme?

“Bybit Affiliate Programma” hyzmatdaşlarymyzyň baglanyşyklary arkaly hasaba alnan we Bybit platformasynda işjeň söwda edýän ulanyjylar üçin hakyky wagtda hasaplanýan ömürlik komissiýalary hödürleýär. Mundan başga-da, hyzmatdaşlarymyz marketing we tehniki talaplar bilen kömek edip biljek, ahyrky netijede konwersiýa nyrhlaryny ýokarlandyrýan we komissiýanyň girdejilerini ýokarlandyryp biljek aýratyn hasap dolandyryjysyndan peýdalanarlar.


Bybit şahamçasynyň peýdalary

  • Sahy ýeňillikler: Komissiýalara we golçur girdejilerine 65% -e çenli arzanladyş ýeňillikleri alyň.
  • Aýlyk bonuslar: Kwalifikasiýaly Bybit şahamçalary höweslendiriş hökmünde aýlyk bonus howa uçuşlaryny alýarlar.
  • Maslahatyň peýdalary: Maýa goýumlaryny ýa-da Bybit-e taslamalary sanawlamagy maslahat beriň.
  • Aýratyn wakalar: Diňe şahamçalarymyz üçin döredilen aýratyn söwda çärelerine gatnaşyň.
  • VIP Kömek: Gije-gündiziň dowamynda hünärmen, ýeke-täk müşderi goldawyna girmek.
  • Ömürboýy tölegler: Bybit bilen hyzmatdaşlygyňyzyň dowamynda dowam edýän hemişelik ýeňillik döwründen lezzet alyň.


“Bybit” şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly?

“Bybit Affiliate” programmasy, bloggerler, täsir edijiler, neşirýatçylar, laýyk web sahypalary bolan mazmun döredijiler, söwda programma üpjünçiligi we ykjam programma döredijiler, şeýle hem ep-esli söwdagärler ulgamy bolan Bybit müşderileri ýaly dürli gatnaşyjylar üçin açykdyr.

1-nji ädim: “Bybit Affiliate” web sahypasyna girip başlaň . Rightokarky sag burçda ýerleşýän " Goý " düwmesini gözläň we şäriklik sahypasyna girmek üçin basyň.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň
2-nji ädim: Anketalary dolduryň.

1. E-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "Hasap döretmek" düwmesine basyň.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň
2. Arzaňyzy doldurmak üçin e-poçta tassyklama kody ibermek bilen e-poçtaňyzy barlaň.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň
4. Şahsy maglumatlaryňyzy, ýaşaýyş jaýyňyzy we aragatnaşyk maglumatlaryňyzy dolduryň. Soňra "Iber" düwmesine basyň.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň
3-nji ädim: Üstünlikli hasaba alnandan soň, Bybit topary kwalifikasiýa synyny geçirer, ähli anketalar 24 sagadyň dowamynda gözden geçiriler.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň

Bybit şahamçasy

Bybit söwda platformasyna getiren her bir ulanyjy üçin aýlyk girdeji alyň.
Bybit şahamçalary: Hyzmatdaş boluň we ugrukdyryş maksatnamasyna goşulyň


Girdejini Bybitde nädip yzyna almaly

1-nji ädim: “Bybit Affiliate Backend” -e giriň.

2-nji ädim: Dolandyryş panelinde ýokarky sag burçdaky "Çekmek" opsiýasyny tapyň we basyň.

3-nji ädim: Islemek isleýän puluňyzy giriziň we 'Çekmek' düwmesine basyň. Islän mukdaryňyz, baglanyşdyrylan Bybit söwda hasabyndaky Aktiwler sahypasyna derrew geçiriler.

4-nji ädim: “Bybit Söwda Hasabyňyzyň” içinde, daşarky gapjyk adresiňize adaty aktiwleri yzyna almagy başlaň.


Netije: Girdejili kriptografiýa komissiýalary üçin “Bybit” şäriklik maksatnamasyna goşulyň

“Bybit Affiliate” maksatnamasyna goşulmak, öňdebaryjy cryptocurrency biresalaryny öňe sürmek arkaly pul gazanmagyň girdejili usuly bolup biler. Bu ädimme-ädim gollanmany ýerine ýetirmek bilen, “Bybit” şereketiniň üstünlikli satyjysy bolmak üçin gowy ýol taparsyňyz. Iberýänleriňize gymmatly mazmun bermek we şahamça marketingdäki üstünlikleriňizi ýokarlandyrmak üçin Bybit-iň soňky täzelenmeleri we mahabatlary barada habarly bolmagy ýatdan çykarmaň.
Thank you for rating.