ByBit Açyk hasap - Bybit Turkmenistan - Bybit Türkmenistan

Bybitde hasaby nädip açmaly
“Bybit” -de hasap açmak, “cryptocurrency” söwda hyzmatlarynyň toplumlaýyn toplumyna girmek üçin ilkinji ädimdir. Bu gollanma, ulanyjylara Bybit-de hasaplaryny bellige almakda we gurmakda kömek etmek üçin ädimme-ädim anyk amal etmegi maksat edinýär.

Bybit hasaby nädip açmaly 【Web】

1-nji ädim: Bybit web sahypasyna giriň Birinji ädim Bybit web sahypasyna

girmekdir . "Hasaba gir" diýilýän sary düwmäni görersiňiz. Şoňa basyň we hasaba alyş blankasyna ugrukdyrylarsyňyz. 2-nji ädim: Hasaba alyş blankasyny dolduryň Bybit hasaby hasaba almagyň üç usuly bar: islegiňiz boýunça [E-poçta bilen hasaba alyň], [Jübi telefon belgisi bilen hasaba alyň] ýa-da [Sosial media hasaby bilen hasaba alyň] saýlap bilersiňiz. Her usul üçin ädimler: E-poçta salgyňyz bilen:
Bybitde hasaby nädip açmaly
 1. Dogry e-poçta salgysyny giriziň.
 2. Bybit hasabyňyz üçin güýçli we üýtgeşik parol dörediň. Onda uly we kiçi harplaryň, sanlaryň we ýörite nyşanlaryň utgaşmasy bolmaly. Ony aňsatlyk bilen çaklap bolmajakdygyna göz ýetiriň we gizlin saklaň.
 3. Anketany dolduranyňyzdan soň "Hoş geldiňiz sowgatlary alyň" düwmesine basyň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Jübi telefon belgiňiz bilen:
 1. Telefon belgiňizi giriziň
 2. Güýçli parol dörediň. Howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin harplary, sanlary we ýörite nyşanlary birleşdirýän paroly ulanyň.
 3. Anketany dolduranyňyzdan soň "Hoş geldiňiz sowgatlary alyň" düwmesine basyň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Sosial media hasabyňyz bilen:
 1. Google ýa-da Apple ýaly sosial media platformalaryndan birini saýlaň.
 2. Saýlanan platformaňyzyň giriş sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň we esasy maglumatlaryňyza girmek üçin Bybit-e ygtyýar beriň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
3-nji ädim: CAPTCHA-ny tamamlaň

Bot däldigiňizi subut etmek üçin CAPTCHA barlagyny tamamlaň. Bu ädim howpsuzlyk maksatlary üçin zerurdyr.
Bybitde hasaby nädip açmaly
4-nji ädim: Barlamak e-poçta

Bybit, beren adresiňize tassyklama e-poçta iberer. E-poçta gutyňyzy açyň we e-poçta salgyňyzy tassyklamak üçin e-poçta içindäki tassyklama baglanyşygyna basyň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
5-nji ädim: Söwda hasabyňyza giriň

Bybitde hasaby nädip açmaly
Gutlaýarys! Bybit hasaby üstünlikli hasaba aldyňyz. Indi platformany öwrenip, Bybit-iň dürli aýratynlyklaryny we gurallaryny ulanyp bilersiňiz.

Bybit hasaby nädip açmaly 【Programma】

“Bybit” programmasyny ulanýan söwdagärler üçin baş sahypadaky “ Hasaba girmek / girmek ” düwmesine basyp hasaba alyş sahypasyna girip bilersiňiz .
Bybitde hasaby nädip açmaly
Ondan soň, hasaba alyş usulyny saýlaň. E-poçta salgyňyzy ýa-da jübi telefonyňyzy ulanyp ýazylyp bilersiňiz.

E-poçta arkaly hasap açyň

Aşakdaky maglumatlary giriziň:
 • Email adres
 • Güýçli parol
Şertlere we gizlinlik ýörelgelerine düşünendigiňize we razy bolandygyňyzy anyklaň we girizilen maglumatlaryň dogrudygyny barlanyňyzdan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Bybitde hasaby nädip açmaly
Barlag sahypasy açylar. E-poçta gutyňyza iberilen tassyklama koduny giriziň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Bellik:
 • Barlag e-poçta almadyk bolsaňyz, e-poçtaňyzyň spam bukjasyny barlaň.

Gutlaýarys! Bybit-de hasaby üstünlikli hasaba aldyňyz.
Bybitde hasaby nädip açmaly

Jübi belgisi boýunça hasap açyň

Aşakdaky maglumatlary saýlaň ýa-da giriziň:
 • Döwlet kody
 • El nomer
 • Güýçli parol

Şertlere we gizlinlik ýörelgelerine düşünendigiňize we razydygyňyza göz ýetiriň we girizilen maglumatlaryň dogrudygyny barlanyňyzdan soň "Dowam et" düwmesine basyň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Netijede, görkezmeleri ýerine ýetiriň, tassyklama talaplaryny ýerine ýetirmek üçin slaýderi süýräň we jübi belgiňize iberilen SMS tassyklama koduny giriziň.
Bybitde hasaby nädip açmaly
Bybitde hasaby nädip açmaly
Gutlaýarys! Bybit-de hasaby üstünlikli hasaba aldyňyz.
Bybitde hasaby nädip açmaly


Bybitiň peýdalary we aýratynlyklary

 1. Ulanyjy üçin amatly : platforma, dürli derejeli tejribeli söwdagärlere elýeterli bolmak üçin ulanyjy üçin amatly bolar ýaly döredildi.
 2. Birnäçe kriptografik walýuta : Bybit beýlekiler bilen bir hatarda Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) we EOS (EOS) ýaly dürli kriptografik walýutalary goldaýar. Kriptokurluşlaryň we söwda jübütleriniň giň toplumyna girmek söwdagärlere portfellerini diwersifikasiýa etmäge mümkinçilik berýär.
 3. Leokary Leverage : Söwdagärler girdejilerini güýçlendirmek üçin güýji ulanyp bilerler, ýöne seresap bolmaly, sebäbi ýitgi potensialyny ýokarlandyrýar.
 4. Likwidligi : “Bybit” söwda jübütleri üçin ýokary likwidligi üpjün etmegi maksat edinýär, söwdagärleriň ep-esli süýşmezden pozisiýalara aňsatlyk bilen girip-çykyp biljekdigini üpjün edýär.
 5. Ösen söwda gurallary : platforma çäk we bazar sargytlary, sargytlary duruzmak, girdeji almak we yzygiderli sargytlar ýaly ösen söwda gurallaryny we aýratynlyklaryny hödürleýär.
 6. 24/7 Müşderi goldawy : Bybit göni kanal, e-poçta we giňişleýin bilim bazasy ýaly birnäçe kanal arkaly 24/7 müşderi goldawyny hödürleýär. Gije-gündiziň dowamynda müşderi goldawynyň bolmagy dürli wagt zolaklaryndaky söwdagärler üçin gymmatly bolup biler.
 7. Bilim çeşmeleri : Bybit tarapyndan berilýän bilim çeşmeleri, cryptocurrency söwdasy baradaky bilimlerini artdyrmak isleýän täze we tejribeli söwdagärler üçin peýdaly bolup biler.
 8. Howpsuzlyk : Bybit, sanly aktiwler üçin sowuk ammar we hasaby goramak üçin 2FA ýaly aýratynlyklary hödürläp, howpsuzlyga uly ähmiýet berýär.
 9. Töwekgelçilikleri dolandyrmak : Bybit söwdagärlere maýasyny goramaga we töwekgelçiligi netijeli dolandyrmaga kömek edip, töwekgelçilikleri dolandyrmak gurallaryny hödürleýär.


Kripto mümkinçiliklerini açmak: Bybitde bökdençsiz hasap döretmek

Bybit-de hasap açmak prosesi, cryptocurrency söwdasynyň dürli dünýäsini öwrenmek üçin ilkinji ädimdir. Hasaba alyş ädimlerini yhlas bilen ýerine ýetirmek bilen, ulanyjylar dürli sanly aktiwler we söwda opsiýalary bilen enjamlaşdyrylan ygtybarly platforma girýärler.
Thank you for rating.